balkanex logo
Baner

logo apeironPANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
Pere Krece 13

Moderan i komforan način studiranja na atraktivnim studijskim programima i svim nivoima studija nudi vam Univerzitet Apeiron Banja Luka – departman u Beogradu.

Izjava o misiji
Naša društvena misija je dakle da obrazujemo buduće lidere sposobne da kreiraju održiv društvene, ekonomske i tehnološke strategije, te da vrednujemo ljudske resurse koji će uspješno da obrazuju mladu akademsku generaciju da se suoči sa svojim građanskim i ekonomskim okruženjem i izazovima budućnosti.
Delatnosti funkcionalnih jedinice koje organizuje Univerzitet su:

 • Institut Panevropskog univerziteta
 • Biblioteka
 • Centar za izdavačku delatnost
 • College Business inkubacioni centar
 • Univerzitetski Business Club
 • Centar za vođenje karijere
 • Centar za odnose sa javnošću Univerziteta
 • Sportski centar Univerziteta
 • Centar za učenje na daljinu
 • IT laboratorija
 • Strukovni laboratoriji

reklamaObrazovnu i naučnu djelatnost na Univerzitetu obavljaju nastavnici i saradnici opredeljeni da ispunjavaju viziju, misiju i ciljeve Univerziteta, koji poštuju klauzulu o nediskriminaciji, slobodu obrazovnog i naučnog stvaralaštva, pravo na slobodno i kritičko mišljenje i slobodu govora.
Sa sloganom "Škola evropskih znanja", polazeći od iskustava socijalno i ekonomski uspešnih i tehnološki razvijenih zemalja, univerzitet nastoji da kroz proces studiranja i praktične obuke, primenom savremenih obrazovnih standarda, kreira kadrove obrazovane u multidisciplinarnim područjima sa operativnim znanjima i sa fokusom na razvoj kreativnih sposobnosti studenata.

Upis


Upisom na Univerzitet, započeli ste važnu etapu u svom životu. Ovim kratkim vodičima kroz studije pokušaćemo da vam približimo novi sistem visokog obrazovanja u nameri da vam pomognemo da brže i kvalitetnije od prethodnih generacija završite svoje studije.

ucionicaKandidat prilikom upisa zaključuje Ugovor o studiranju kojim obe ugovorne strane, Panevropski univerzitet "APEIRON" i student koji se upisuje, preuzimaju obaveze i stiču određena prava u procesu studiranja.
Univerzitet raspisuje Konkurs za upis studenata na odgovarajućoj školskoj godini u svim studijskim grupama ili za pojedine studijske grupe u svim ili samo pojedinim tipovima i vrstama studija odnosno studijskim ciklusima, na osnovu odluke Upravnog odbora Univerziteta i uz prethodno pribavljeno mišljenje Senata Univerziteta. Konkursom se utvrđuje broj kandidata za upis na odgovarajuće studijske cikluse, tipove i vrste studija odnosno studijske programe prema raspoloživim kapacitetima Univerziteta i uz zadovoljenje predviđenih parametara kvaliteta studija.
Za upis na prvu godinu studija prvog ciklusa kandidati ne polažu prijemni odnosno kvalifikacioni ispit ukoliko je broj prijavljenih kandidata manji od broja kandidata koji su planirani za upis na prvu godinu studija i koji su naznačeni u Konkursu.

Za upis na Panevropski univerzitet "Apeiron" potrebno je priložiti:

 • Četri svedočanstva srednje škole (Orginal ili ovjerena kopija)
 • Diploma o završnom ispitu (orginal ili overena kopija)
 • Rodni list (orginal ili overena kopija)
 • Kopija lične karte
 • Dvije fotografije
 • Uplatnica prve rate ili ukupnog iznosa školarine
 • Ugovor o studiranju

 

Kontakt

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13
Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;
Tel: +387 (0) 51 430 890;
E-mail: studentska@apeiron-uni.eu
WEB mail:
info@apeiron-uni.eu;

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex