balkanex logo
Baner

logoVisoka škola poslovnog menadžmenta Primus
Dositejeva bb, Gradiška, 78400

 

zgradaVisoka škola poslovnog menadžmenta «PRIMUS» smještena je u opštini Gradiška, kojoj gravitiraju i sve susjedne opštine: Kozarska Dubica, Srbac, Laktaši, Prnjavor, kao i opštine šire regije koje nemaju visokoškolsku ustanovu ovog tipa.

Uz eminentan nastavni kadar i vrhunske uslove za izvođenje nastave Visoka škola poslovnog menadžmenta “PRIMUS” je atraktivna, cijenjena i privlačna za studij poslovnog menadžmenta. Studenti imaju mogućnost za sticanje visokog obrazovanja u vrhunskim uslovima.

VŠ «PRIMUS» je smještena u vlastitom prostoru površine 1919m2, sa dva amfiteatra, pet učionica i tri informatička kabineta, te kabinetima profesora. Sve prostorije su velike, svijetle i prozračne, opremljene najsavremenijom opremom, računarima i učilima. Obezbjeđeno je vlastito grijanje i parking prostor.

ECTS – evropski sistem prenosa i akumulacije bodova (European Credit Transfer and Accumulation  System) je okvir za bodovanje kojim se ocjenjuje, mjeri, opisuje i upoređuje uspjeh učenja, u smislu povećanja transparentnosti i uzajamne uporedivosti. Bodovi su kvantitativni način izražavanja rada potrebnog prosječnom studentu u postizanju cilja postavljenog ishodima učenja. U sistemu ECTS jedna akademska godina nosi 60, jedan semestar 30 bodova.

U Bolonjskoj deklaraciji iz 1999. godine ECTS je uveden sa prevashodnim ciljem da se pospješi mobilnost studenata, odnosno kao mjera ostvarivanja najveće moguće mobilnosti studenata. Pored kvantitativne procjene opterećenja studenata, ECTS sadrži i skalu ocenjivanja (ECTS Grading System) koja omogućuje komparaciju ocjena postignutih u različitim nacionalnim sistemima ocjenjivanja.

 

godišnjica PrimusaProgrami koji vode ka diplomi osnovnih studija  na Visokoj školi „PRIMUS“ imaju različite orijentacije i izlazne profile kako bi zadovoljili raznovrsne individualne, akademske i tržišne potrebe.

Nastavnim planom predviđeni su slijedeći studijski programi:

· Javna uprava

· Bankarstvo

· Poslovna informatika

Studijski programi se izvode u trajanju od tri godine, odnosno 6 semestara. Zajednička osnova na svim studijskim programima su predmeti I i II godine. Predmeti su obavezni.

 

  • BANKARSTVO
  • JAVNA UPRAVA
  • MARKETING
  • POSLOVNA INFORMATIKA

bankarstvo

javna uprava

 

marketing

poslovna informatika

 

.

Odabir usmjerenja se vrši prilikom prvog upisa na Visoku školu „PRIMUS“. Nastavni plan i program za studijske programe koji se izvode na Visokoj školi poslovnog menadžmenta „PRIMUS“ sadrže:

· Naziv i ciljeve studijskog programa

· Bodovnu vrijednost (ECTS bodovi) i potrebno nedeljno vrijeme za izvođenje studija (predavanja i vježbe)

· Sadržaj nastavnog predmeta

· Način izvođenja nastave i usvajanja znanja

·  Način praćenja kontinuiranog sticanja znanja  i ocjenjivanja studenta

· Obaveze studenata

· Obaveznu literaturu, dodatnu literaturu i pomagala

studentiDiploma osnovnih studija (Bachelor Degree) prva je akademska diploma koja se dodeljuje nakon završetka osnovnih studija-prvog ciklusa. Diploma osnovnih studija trebalo bi da bude relevantna na evropskom tržištu rada kao odgovarajući nivo kvalifikacije. Nivo kvalifikacije koji se mora postići sticanjem diplome osnovnih studija opisan je u Evropskom okviru kvalifikacija (European Qualification Framewok).

 

 

Kontakt

Dositejeva bb
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Gradiška, 78400

Tel: 051/816-213, 816-268, 816-868

e-mail: primus.gradiska@gmail.com 
web: http://www.primus-gradiska.com/

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex