balkanex logo
Baner

logoEkonomski fakultet u Tuzli
Univerzitetska 8. 75000 Tuzla

 

Tradicija ekonomskog obrazovanja na prostoru Sjevernoistočne Bosne i Hercegovine prisutna je više od 125 godina. Tokom više od 30 godina postojanja četverogodišnjeg i 45 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, zgradaEkonomski fakultet uvijek je nastojao da njegovi diplomanti budu osposobljeni za obavljanje poslova upravljanja poslovnim procesima u organizacijama. Više od 2300 naših diplomiranih studenata koji rade na različitim  radnim mjestima svojim su radom potvrdili da znanje koje su stekli na Ekonomskom fakultetu predstavlja odličnu podlogu za njihov uspješan rad i napredovanje. Preko 50 magistara nauka i 30 doktora nauka koji su svoja zvanja stekli na Ekonomskom fakultetu najbolje dokazuju da je nastavni i naučno-istraživački rad na Fakultetu na zavidnom nivou.

Četvorogodišnji dodiplomski studij prema novom nastavnom planu i programu

Novi nastavni plan četverogodišnjeg dodiplomskog studija urađen je u skladu sa obavezom Ekonomskog fakulteta da redovno inovira nastavne planove i programe, kao i u skladu sa novim zahtjevima na tržištu radne snage po pitanju ekonomske struke. Plan i plogrami prilagođeni su zahtjevima novog Zakona o visokom obrazovanju i novim standardima kojima se reguliše visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

To podrazumijeva potpuno prilagođavanje bolonjskim principima i novi sistem organizovanja nastave i kontinuiranog ocjenjivanja studenata. Plan predviđa da se u prvih pet semestara slušaju zajednički predmeti, a za VI, VII i VIII semester student može da se opredijeli za jedan od pet mogućih smjerova:
- Marketing,
- Računovodstvo i poslovne finansije,
- Finansije, bankarstvo i osiguranje,
- Menadžment i
- Ekonomska teorija i politika.

 

  • MAR
  • RAČ
  • FIN
  • MEN
  • ETP
  • POSTDIP
  • POSTDIP
  • POSTDIP

marketing osnovne studije

 

računovodstvo i poslovne finansije

 

finansije bankarstvo osiguranje

 

menadžment

 

ekonomski fakultet u tuzli osnovne studije predmeti

 

 

master studije marketingmaster tuzla

 

master studije u tuzlimaster

 

 

master

.

Studenti slušaju tri različite grupe predmeta (obavezni, izborni i univerzitetski zajednički predmeti) čijim polaganjem ostvaruju različit broj ECTS. Uspješnim završetkom studija student dobiva zvanje koje će biti definisano kroz novu zakonsku regulativu, a koje odgovara sadašnjem zvanju diplomirani ekonomista. Primjena novog nastavnog plana i programa počinje od školske 2008/2009 godine.

Visoka poslovna škola (trogodišnji studij)

predavanjeEkonomski fakultet u Tuzli, shodno svojim kadrovskim i prostornim kapacitetima, izvršio je reorganizaciju svog dvogodišnjeg studija, te od školske 2006/07. godine organizuje Visoku poslovnu školu - trogodišnji studij (režim samofinansiranja).
Radi se o praksi orijentiranom programu visoke poslovne škole” sa četiri smjera:
(1) Računovodstvo i finansije,
(2) Marketing,
(3) Menadžment i poduzetništvo i
(4) Poslovna informatika.

 

POGLEDAJTE PROGRAM PO SMJEROVIMA NA VISOKOJ POSLOVNOJ ŠKOLI U TUZLI

Računovodstvo i finansije,
Marketing,
Menadžment i poduzetništvo i
Poslovna informatika.

 

UPIS

Prijemni ispit je eliminatoran.

Kandidati na kvalifikacionom ispitu moraju ostvariti najmanje 24 boda. 

Pod jednakim uslovima, a primjenom kriterija iz člana 4. i člana 8. ovog Konkursa, prioritet pri upisu imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja i članova njihovih porodica – obitelji ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 3/07).

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima za upis na EKONOMSKI FAKULTET U TUZLI  su: Matematika i Informatika.
Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Matematika i Informatika.

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima za upis na  VISOKU POSLOVNU ŠKOLU  su: Informatika i Demokratija i ljudska prava/Sociologija, što je za kandidata povoljnije.
Kvalifikacioni ispit: Test iz predmeta Informatika i Demokratija i ljudska prava

Prijavu na Konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte studentskoj službi fakulteta.

U prijavi na Konkurs kandidat mora naznačiti odsjek fakulteta na koji se želi upisati. Uz prijavu se obavezno prilažu: originalno svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju, originalna svjedočanstva svih razreda srednje škole, Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte i Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci i uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (''Službene novine Tuzlanskog kantona'' broj 3/07).

 

Kontakt

Univerzitetska 8. 75000 Tuzla
Telefoni: 035 320 820, 320 821
Faks: 035 320 821, 320 825
E-pošta: ef@untz.ba
web:
http://www.ef.untz.ba/

 

 

 

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex