balkanex logo
Baner

logo kgEkonomski fakultet u Kragujevcu
Ðure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac

 

zgradaSvoj razvojni put Ekonomski fakultet u Kragujevcu otpočeo je kao Odeljenje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kada, u jesen 1960. godine, upisuje prvu generaciju studenata. Sa radom se otpočelo u prostorijama Učiteljske škole. U toj impozantnoj zgradi adaptirana je jedna slušaonica i tri manje prostorije za održavanje nastavnog procesa, ukupne površine 144 kvadratna metra.

Svečano otvaranje Odeljenja, u pisustvu prvog šefa Odeljenja, inž. Atanasija Popovića, vanrednog profesora, izvršeno je 17. oktobra, a nastava na Odeljenju počela je 20. oktobra 1960. godine. Prvo predavanje, iz predmeta Osnovi političke ekonomije, održao je dr Miladin Korać, profesor beogradskog Ekonomskog fakulteta. U prvu godinu studija upisana su 142 redovna i 489 vanrednih studenata.

U cilju praćenja savremenih dostignuća nauke u oblasti ekonomije, Fakultet vrši stalno osavremenjavanje nastavnih planova i programa i prilagodjava se najnovijim potrebama prakse i tendencijama u razvoju nauke, kako na ovim prostorima, tako i na svetskom nivou. Posledica ovog opredeljenja Fakulteta je i donošenje - inoviranje nastavnog plana i programa tokom 2006. i 2008. godine. Novi nastavni plan je usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskim procesom.

Studijski program osnovnih akademskih studija "EKONOMIJA" traje četiri godine (8 semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv "ekonomista".
Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Oni su grupisani u akademsko - opšte obrazovne (AO), teorijsko-metodološke (TM), naučno-stručne (NS) i stručno – aplikativne (SA) predmete.

učionicaNa prvoj godini studija izučava se osam nastavnih predmeta, od kojih je sedam obaveznih, a jedan se bira od tri ponuđena izborna predmeta. Na drugoj godini se izučava osam nastavnih predmeta od kojih su dva izborna od ponuđenih četiri. Na trećoj i četvrtoj godini izučava se po osam nastavnih predmeta, od kojih je šest obaveznih, a dva nastavna predmeta student bira od pet ponuđenih. U svakom semestru predviđeno je po četiri nastavna predmeta.

Studijski program osnovnih akademskih studija "POSLOVNA EKONOMIJA I MENADžMENT" traje četiri godine (8 semestara), ima ukupno 240 ESPB bodova, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv "menadžer". Nakon završetka studijskog programa student je osposobljen za rad u svim privrednim sektorima: finansijski sektor (banke, osiguravajuća društva, investicioni i penzioni fondovi), profitni sektor (proizvodni trgovački, uslužni subjekti), revizorske kuće, javni sektor i dr.

 

 • OPŠTA
 • MARKET
 • MEN
 • RAČ
 • FIN
 • TURIZAM
 • MASTER

opšta ekonomija

 


marketing

menadžment

 

računovodstvo

 

finansije

 

turizam

 

master studije ekonomksi u Kragujevcu

 

.

Fakultet je otvoren za saradnju sa naučno-istraživačkim ustanovama i privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, i ima izgrađen imidž ugledne institucije na Univerzitetu i među ekonomskim fakultetima u zemlji. Fakulet ima uspešnu saradnju sa univerzitetima i fakultetima iz EU: University of Udine - Italy, University of Maribor - Slovenia, Cracow University of Economics - Poland, University for Information Technology and Management, Rzeszow - Poland, Modrzewski Krakow University College, Cracow - Poland, Vienna University of Economics and Business Administration – Austria, Comenius University from Bratislava – Slovakia, University of National and World Economy in Sophia - Bulgaria, University of Macedonia, Thesaloniki - Greece.

Do sada je na Fakultetu diplomiralo 6.147 studenata. Zvanje magistra ekonomskih nauka steklo je 104 kandidata, a zvanje doktora ekonomskih nauka 37 doktoranata. U nastavnom procesu učestvuje 42 nastavnika i 40 saradnika fakulteta.

Polaganje ispita

stepeniceIspitni rokovi su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski.

Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz nastavnog predmeta. Studenti imaju pravo da više od tri puta pristupe polaganju ispita. Posle tri neuspela polaganja istog ispita student može tražiti da ispit polaže pred komisijom.

Ispiti se polažu usmeno ili pismeno, odnosno pismeno i usmeno.

Na usmeni deo ispita izlazi student koji položi pismeni deo ispita.

Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenom od 5 (pet) do 10 (deset).

Pri utvrđivanju ocene na ispitu uzima se u obzir rezultat studenta postignut na vežbama, kolokvijumima, seminarskom radu i drugim oblicima nastave.

Ispit je javan a polaže se pred predmetnim nastavnikom ili ispitnom komisijom u prostorijama Fakulteta.

Rezultati pismenog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.


UPIS

hol fakultetaU prvu godinu osnovnih studija ima pravo upisa lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Stranac ima pravo da se upiše u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije. Stranac se može upisati na studijske programe Fakulteta ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava.

 

 


Kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, polažu prijemni ispit iz 2 predmeta po izboru od 8 navedenih predmeta:

 • Osnovi ekonomije (Politička ekonomija),
 • Poslovna ekonomija (Ekonomika preduzeća),
 • Osnovi ekonomije (Nacionalna ekonomija) ,
 • Statistika,
 • Računovodstvo,
 • Filozofija,
 • Sociologija, i
 • Matematika

 

Kontakt

Ðure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac, Srbija
tel: +381 (0) 34 303 500
fax: +381 (0) 34 303 516
e-mail: webmasteref@kg.ac.rs
http://www.ekfak.kg.ac.rs/

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex