balkanex logo
Baner

logoInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru - Ekonomske nauke

Dimitrija Tucovića, bb; 36300 Novi Pazar


Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru osnovan je 2002. godine. Ova visokoobrazovna institucija je među prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja. Ovakve intencije osnivača – potvrđene su prije svega ostvarivanjem saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz mogućnost realizacije programa razmjene studenata.

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja, Univerzitet obavlja obrazovnu, naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku djelatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučno - istraživačkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Na Ekonomskim naukama Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru možete se opredeliti za sledeće smerove:

1. Ekonomija
2. Agrobiznis
3.Turizam
4. Revizija i osiguranje

  • EKONOMIJA
  • AGROBIZNIS
  • TURIZAM
  • REVIZIJA I OSIGURANJE

EKONOMIJA

agrobiznis

turizam

revizija i osiguranje

.

Studijski program osnovnih akademskih studija Ekonomije sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje zgradastudenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, stručne prakse i završnog rada. Na ovaj studijski program moguće je preći sa sličnih ili srodnih oblasti studija uz polaganje diferencijalnih ispita i stečenih 37 bodova po godini.
Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. Nastava pojedinačnih predmeta se izvodi u toku jednog semestra.

Promotivni film o Departmanu za ekonomske nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru

U prvu godinu osnovnih studija, u skladu sa objavljenim Konkursom, mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazo-vanje u četvorogodišnjem trajanju.
Izbor kandidata vrši se na osnovu slijedećih mjerila:

1. Rezultata sa testa opšteg znanja,(maksimalnih 30 bodova);
2. Rezultata sa testa posebnih znanja,(maksimalnih 30 bodova);
3.Opšteg uspjeha u srednjem obrazovanju - sva četiri razreda, (maksimalnih 40 bodova);

Prijemni ispit se sastoji iz slijedećih dijelova:

1.Test opšteg znanja; 
2.Test posebnih znanja.


Kontakt

Dimitrija Tucovića, bb; 36300 Novi Pazar, Srbija
tel/fax: + 381 (0)20 316 634
e-mail: admin@uninp.edu.rs
web: http://www.uninp.edu.rs


 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex