balkanex logo
Baner

Fakultet za strateški i operativni menadžmentlogo fsom
Gradski park br. 2, ulaz C, II sprat KSC Pinki, 11080 Zemun

Svi predmeti su jednosmestralni i iskazuju se evropskim sistemom prenosa bodova (skraćeno: ESPB). Ukupan broj bodova koji se ostvaruje tokom studija iznosi 180 ESPB. Ocenjivanje studenata vrši se permanentno, tokom izvođenja nastave, izradom testova, seminarskih radova i  realizovanjem stručne prakse.
Polaganje ispita vrši se putem testiranja u toku semestra i završnog usmenog ispita.

Fakultet za strateški i operativni mendžment treba da obrazuje takav kadar koji će biti sposoban da odgovori izazovima nacionalnog i internacionalnog okruženja u domenu upravljanja i efikasnog poslovanja proizvodno-poslovnih sistema.

Osnovne akademske studije, koje traju tri godine, tj. šest semestara. Studenti će na ovim studijama  ostvarivati ukupno 180 ESPB, tj. 60 ESPB po godini. Posle odbranjenog završnog rada u celosti (IV godina) student ostvaruje još 60 ESPB bodova, što ukupno iznosi 240 ESPB bodova. (Evropski Sistem Prenosa Bodova)

 

  • OSNOVNE STUDIJE
  • MASTER STUDIJE
  • SPECIJALISTIČKE
  • DOKTORSKE

osnovne studije fsom

master fsom

specijalisticke fsom

doktorske fsom

 

.

AKADEMSKE OSNOVNE STUDIJE

Prvugodinu akademskih osnovnih studija može upisati lice koje je završilo četvorogodišnju srednju školu. Predviđeni broj studenata za upis u prvu godinu je 100.

Drugu godinu akademskih osnovnih studija može upisati lice koje je položilo sve ispite prve godine na jednom od fakulteta ili viših škola (što dokazuje uverenjem o položenim ispitima). Predviđeni broj studenata za upis u drugu godinu je 50.

Treću godinu akademskih osnovnih studija može upisati lice koje ima završenu višu školu ili položene sve ispite prve i druge godine na jednom od fakulteta ili viših škola (što dokazuje uverenjem o položenim ispitima). Predviđeni broj studenata za upis u treću godinu je 40.

Po završetku akademskih osnovnih studija (položenih svih ispita) student ostvaruje 180 bodova u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB), ozvaničenim Bolonjskom deklaracijom, a posle odbranjenog završnog rada student ostvaruje još 60 bodova, što ukupno iznosi 240 bodova, i stiče zvanje:

- DIPLOMIRANI INŽENJER STRATEŠKOG MENADŽMENTA, odnosno
- DIPLOMIRANI INŽENJER OPERATIVNOG MENADŽMENTA 

Diploma stečena na fakultetu za strateški i operativni menadžment priznaje se u svim zemljama evropske unije, što znači da ne podleže nostrifikaciji.

II STEPEN

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Ove studije traju: a) Godinu dana (60 ESPB) ako je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 240 ESPB bodova. b) Dve godine (120 ESPB) ako je predhodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 180 ESPB bodova. Lice koje završi ove studije stiče stručni naziv: 

- DIPLOMIRANI INŽENJER STRATEŠKOG MENADŽMENTA - MASTER,odnosno
- DIPLOMIRANI INŽENJER OPERATIVNOG MENADŽMENTA - MASTER


SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

Ove studije traju jednu godinu (60 ESPB) uz uslov da su svi predhodno završene diplomske akademske studije. Lice koje završi ove studije stiče stručni naziv:

- SPECIJALISTA STRATEŠKOG MENADŽMENTA
, odnosno
- SPECIJALISTA OPERATIVNOG MENADŽMENTA


III STEPEN

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Ove studije traju tri godine. Uslov za upis na doktorske akademske studije je da je kandidat u predhosnom školovanju osvario minimum 300 ESPB bodova. Lice koje završi ove studije stiče naziv:

- DOKTORA NAUKA STRATEŠKOG MENADŽMENTA, odnosno
- DOKTORANAUKAOPERATIVNOG MENADŽMENTA

 

Kontakt

Gradski park br. 2, ulaz C, II sprat KSC Pinki
11080 Zemun

Telefon:      + 381 11 3164 103
Faks:          + 381 11 3771 525
Website:      www.fsom.edu.yu
e-mail:        fsom@sbb.co.yu

mapa fsom

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex