SREĆNO !

PODACI O STUDENTU

Ime i Prezime

E-mail

Grad

Fakultet

Godina


PITANJA

NIVO 1

1. Godine 1877. (godina osnivanja The Bell Telephone kompanije i početka prodaje telefona), Alexander Graham Bell
na tržištu USA ima:

2. Kompanija koja je u svetu najpoznatija po promociji, koja čak više od 60% svojih prihoda ulaže upravo u tu marketing
strategiju, jeste:

3. Republika Kina je prošle godine ostvarila 9.17 triliona PPP dolara od dobara i usluga koji su proizveli Kinezi kako u Kini
tako i širom sveta. Ta brojka predstavlja...
4. Svi ljudi jedne zemlje visoki iznad 180cm predstavljaju statistički/statističku:
NIVO 2

5. Elementi marketing miksa, najpoznatijeg koncepta za stvaranje konkurentske prednosti su (više odgovora):6. Funkcije menadžmenta su (više odgovora):7. Konosman predstavlja....

8. Tehnika kojom se generiše veliki broj ideja za rešenje problema, u kojoj grupa zajedno učestvuje i intenzivno prikuplja
različita mišljenja gde članovi utiču jedan na drugog u raspravi iz koje se donosi zaključak je:

NIVO 3

9. Na jednoj od najvećih berzi na svetu, u Njujorku (NYSE), dana 12.04.2010. poznata svetska banka Barclays Bank
ugovorila je kupovinu akcija u vrednosti od 114 miliona dolara ali sa realizacijom kupovine 15.04.2010. godine.
Ovakvi poslovi banaka gde se realizacija ugovara 2-5 dana od zaključenja nazivaju se:
10. Kada klijent potpiše ugovor sa Bankom u kojem je naznačeno da on prodaje određene vrednosne papire (akcije,
obveznice...) banci, uz napomenu da će kroz određeni rok biti izvršena kupovina tih hartija od vrednosti od strane klijenta
on je potpisao...

11. Iz kutije sa 4 loptice slučajno izvlačite jednu. U kutiji su bile plava, crvena, žuta i zelena loptica.
Koja je verovatnoća da ste izvukli ili zelenu ili plavu lopticu ili crvenu lopticu.
Ništa od navedenog

12. Coca-Cola Company ulaže u novu mašinu za miksovanje smeše i fabriku u Texasu izlaže velikom riziku, zato u isto
vreme investira u novu promociju na području Oklahome i na kraju meseca dobija sledeći izveštaj: U Texasu je ostvaren
pozitivan rezultat od 1,4%, ali u Oklahomi pad od 1,1%. Ovakva kombinacija ulaganja naziva se:
13. Osnovna podela taksi je na:

14. Celokupna imovina Stanford Group-a u julu iznosi 321 milion dolara. Zbog inflacije koja pogađa Evropu u oktobru iste godine,
mora se uskladiti vrednost imovine sa stvarnom vrednošću tada i to je:

NIVO 4

15. Kancelarija u kojoj se deli prostor sa zaposlenima iz drugih organizacija je:
16. Fiskalni prihod države od oporezivanja određenih proizvoda poput naftnih derivata i kafe je .

17. Marketing alat koji omogućuje analizu i usmerenje poslovanja identifikovanjem i ugledanjem na lidera u grani u kojoj
je vaše preduzeće je .

18. Bez prava regresa, otkup dužničkih potraživanja i instrumenata zove se .

NIVO 5

19. Kada klijent Banke bilo zbog otplate kredita ili zbog nečeg drugog u slučaju štete ustupi pravo na isplatu svote osiguranja Banci,
tada je taj klijent izvršio .

20. Na osnovu SWOT analize rasporedite snage i šanse kompanije Apple (fokus na iPhone 4).
(upišite slova odgovora odvojena zarezom u prazna polja):

Snage:

Šanse:

Slabosti:

Pretnje:

a) Distribucija iTunes sadržaja
b) Inovacije u vidu senzora (touch screen-a)
c) Stil, kvalitet, brend
d) Slični uređaji konkurencije (npr Palm)
e) Visoko razvijeno tržište
f) Limitirani kanali distribucije